Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko to postępowanie przeprowadzane dla dokumentów wymienionych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Celem tego postępowania jest ocena skutków realizacji polityki, strategii oraz planu na środowisko naturalne. Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi jeden z istotnych elementów SOOŚ.

Znaczenie prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przedstawienie skutków realizacji danego dokumentu na środowisko, jak również na zdrowie ludzi. Prawidłowo przeprowadzona prognoza pozwala ocenić, czy działania albo wskazane kierunki rozwoju spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska w stopniu dostatecznym. Dzięki niej możliwe jest także ocenienie, czy istnieją alternatywne do wskazanych rozwiązania, które pozwolą na osiągnięcia zamierzonego celu przy mniejszych negatywnych skutkach dla środowiska.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Minimalizacja szkodliwych działań

Działalność człowieka zawsze oddziałuje na środowisko, jednak przy pomocy odpowiednich narzędzi możliwe jest sprawienie, by skutki były jak najmniejsze. Opracowanie odpowiedniej strategii to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla społeczeństwa. Dzięki prognozie oddziaływania na środowisko można ograniczyć negatywny wpływ działalności albo wskazać korzystniejsze alternatywy. Prognoza ma więc na celu wyważyć interes człowieka i interes środowiska. Warto jednak wiedzieć, że jej założeniem wcale nie jest tworzenie nakazów i zakazów. Pełni ona rolę informacyjną, toteż jedynie wskazuje odpowiedni kierunek i dostarcza niezbędnych wiadomości zainteresowanym grupom. Choć osoby realizujące dane przedsięwzięcie powinny się liczyć z ustaleniami zawartymi w prognozie, nie ma więc możliwości wyegzekwowania od nich rzeczywistego wdrożenia w życie zaproponowanych tam alternatyw czy rozwiązań.

Jak powinna wyglądać prognoza oddziaływania na środowisko?

Istnieje szereg wytycznych, które określają, jak powinna wyglądać prognoza:

  • musi być dostosowana i wykonana zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, jak również stanem metod oceny;
  • powinna być dostosowana do stopnia szczegółowości i zawartości projektowanego dokumentu;
  • prognoza może wyglądać różnie w zależności od zawartych w dokumencie analiz, ocen czy wniosków – inaczej będą prezentowały się prognozy dla konkretnego, niewielkiego obszaru, a odmiennie dla dokumentów strategicznych rangi wojewódzkiej.